Kompania Soft & Solution ofron mundësi internshipi në fushën e Programimit

Kompania Soft & Solution ofron mundësi internshipi në fushën e Programimit

Aftësitë e kërkuara:

– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
– Njohuri mesatare në programimin e orientuar nga objektet
– Njohuri mesatare në database
– Aftësi në përgatitjen e dokumentave teknike
– Njohuri fillestare HTML/CSS/JavaScript
– Nuk është e domosdoshme eksperienca e mëparshme
– Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
– Ndershmëri dhe integritet
– Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
– Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

– Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8
– Zotërojnë një nivel mesatar të gjuhës franceze
– Kanë kryer studimet në një nga degët : Informatikë, Informatikë Ekonomike ose profile të ngjashme.
– Njohuri të mira në Java, C++.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Asistente Zyre

Soft & Solution është në kërkim të një Asistente Zyre, të vetë motivuar dhe bashkëpunuese.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Menaxhon telefonatat e kompanisë dhe lloje të tjera të komunikimit
• Menaxhon Regjistrin e Protokollit
• Mirëpret klientët dhe vizitorët e kompanisë
• Ndihmon në organizimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave të kompanisë
• Organizon dhe koordinon udhëtime dhe evente të kompanisë, sipas nevojës
• Menaxhon inventarin e kompanisë

Aftësitë e kërkuara:

• Të ketë mbaruar bachelorin
• Njohuri shumë të mira të gjuhës shqipe dhe angleze
• Aftësi në përgatitjen e dokumenteve
• Njohuri mesatare të paketës Microsoft Office
• Të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
• Ndershmëri dhe integritet
• Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
• Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

• Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8 në Shkenca Sociale, Letërsi ose fusha të ngjashme
• Janë të pajisur me leje drejtimi të automjetit
• Kanë eksperiencë të mëparshme

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë një: Specialist Rrjetash

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë një: Specialist Rrjetash

Përshkrimi i punës:

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një specialist të ri rrjetash, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

· Modelon topologjine e rrjetit, konfigurimet e tij, politikat e aksesimit të paisjeve të rrjetit, akseset e ndryshme, etj.
· Teston dhe optimizon shërbimet e reja.
· Krijon dhe mirëmban dokumentacionin e rrjetit aktual.
· Planifikon në mënyrë proaktive kërkesat për shtesa dhe ndryshimet e domosdoshme të konfigurimeve dhe/ose paisjeve për t’ju përgjigjur në kohë kërkesave të kompanisë.
· Planifikon dhe këshillon ndryshimet e nevojshme në rrjetin fizik për të vendosur, përmiresuar nivelet e redundancës së rrjetit.
· Planifikon, kryen backup-et e nevojshme të sistemeve të rrjetit, sipas procedurave dhe metodave. Përmirëson në mënyrë të vazhdueshme këto procedura dhe metoda.
· Aplikon përditësimet e nevojshme të sistemeve operues të rrjeteve, patchet dhe ndryshimet e konfigurimeve.
· Konfigurime dhe zgjidhje problemesh (troubleshooting).

Aftësitë e kërkuara:

· Të kenë mbaruar bachelorin
· Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
· Njohuri mesatare në rrjeta
· Aftësi në përgatitjen e dokumentave teknike
· Njohuri mesatare të Microsoft Office ose Visio për dokumentim
· Të ketë minimumi 1 vit eksperiencë të mëparshme
· Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
· Ndershmëri dhe integritet
· Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
· Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

· Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8
· Zotërojnë një nivel mesatar të gjuhës franceze
· Kanë kryer studimet në një nga degët : Informatikë, Informatikë Ekonomike ose profile të ngjashme.
· Janë të pajisur me CCNA ose CCNP
· Janë të pajisur me leje drejtimi të automjetit

Apliko Tani
 

Read More

Kërkohet të punësohet: Product Manager

Soft&Solution kërkon të zgjerojë stafin me një Product Manager të vetëmotivuar e bashkëpunues.

Aftësitë e kërkuara

 • Eksperiencë e vërtetuar në pozicionin manaxher call center ose të ngjashëm
 • Njohuri të mira në gjuhën italiane dhe angleze
 • E domosdoshme eksperienca në pozicione që lidhen me shërbimin ndaj klientit
 • Aftësi të mira në vlerësimin e matësve të performancës
 • Aftësi të mira në përpilimin dhe zbatimin e procedurave që lidhen me raportimin dhe buxhetin
 • Eksperiencë në llojet e analizave bazë financiare(efektivitet kosto, kontabilitet kosto etj)
 • Aftësi të mira në përdorimin e e paketës MS Office si dhe programeve/pajisjeve që përdoren në call center
 • Aftësi të larta në komunikim verbal dhe ndërpersonal
 • Aftësi të larta organizative, udhëheqëse dhe në zgjidhjen e problemeve
 • Pozitiv dhe i qetë
 • Diplomë universitetit ose ekuivalente. Avantazh do të kenë ata që zotërojnë një shkallë të lartë arsimi.

 

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

 • CV me foto
 • Letër motivimi
 • Diplomë dhe listë notash

 

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip.

 

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë një: Programues Senior

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë një: Programues Senior

Programuesi është përgjegjës për: dizenjimin, zhvillimin, testimin dhe dokumentimin e projekteve informatike. Programuesi do të përfshihet në procesin e dizenjimit teknik dhe do të kompletojë vlerësimet dhe planet e punës për hartimin, zhvillimin, zbatimin dhe nisjen e detyrave. Programuesi gjithashtu do të komunikojë me ekipet e duhura për të siguruar që detyrat janë dorëzuar me cilësinë më të lartë dhe në përputhje me standardet. Programuesi përpiqet të përmirësojë vazhdimisht proceset dhe praktikat e shpërndarjes së software-it. Ai është model dhe perfaqëson vlerat thelbësore të kompanisë.

Detyrat kryesore:

– Aplikimi i standardeve dhe praktikave më të mira në fushën e zhvillimit të aplikacioneve. Punon për të përmirësuar vazhdimisht proceset dhe praktikat e ofrimit të softuerit.
– Zhvillimi i specifikimeve të programimit. dizenjimit, kodimit dhe testimit të aplikacionit duke përdorur praktikat më të mira të Software Development LifeCycle (SDLC).
– Vlerësime të plota dhe zhvillimi i planeve të punës në mënyrë të pavarur si të përshtatshme për projektimin, zhvillimin, zbatimin dhe përfundimin e detyrave.
– Krijimi i dokumentacionit teknik dhe sigurimi që ky dokumentacion të mbetet i azhornuar në të gjitha fazat e SDLC.
– Komunikimi i vazhdueshëm me ekipet e duhura për të siguruar që detyrat të menaxhohen në mënyrë të përshtatshme dhe të jenë të cilësisë së lartë.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

• Diplomë Master në një nga degët: Informatikë, Inxhinieri kompjuterike ose të ngjashme.
• Eksperiencë pune si programues mbi 2 vite.
• Njohuri të mëparshme në të paktën në dy nga gjuhët në vijim: Java, C, C #, C + + dhe gjuhët kryesore për zhvillimin e web-it (HTML5, Ajax, Jquery, Javascript, Angular, PHP, JSP, Bootstrap, NodeJS)
• Njohuri të avancuar të bazës së të dhënave: SQL, Oracle
• Aftësi për të punuar në ekip.
• Aftësi të mira analitike dhe organizative
• Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze.

 

Apliko Tani
 

Read More

Kërkohet të punësohet: Graphic Designer

Kërkohet të punësohet: Graphic Designer

Përshkrimi i punës:
Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një graphic designer të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues dhe me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Ideimi dhe krijimi i broshurave, logo-ve, video-ve dhe materialeve të ndryshme promocionale
• Zhvillimi i ndërfaqeve të software-ve të rinj, konceptimi i dizajnit dhe sugjerimi i përmirsimeve për software-t ekzistues
• Mirëmbajtja grafike e site-ve dhe software-ve të kompanisë
• Zhvillim/Propozim kompozime grafike që i përshtaten kërkesës së klientit
• Prezantim idesh dhe konceptesh të reja bordit menaxhues
• Realizim projektesh dhe detyra të caktuara grafike nga bordi menaxhues
• Bashkëpunim grafik dhe koordinim i përditshëm me kolegët
• Mbledhje dhe raportime me stafin mbi ecurinë dhe realizimin e projekteve sipas afateve të paracaktuara
• Respektimi i deadline-ve të përcaktuara dhe aftësi për të punuar nën presion

Aftësitë e kërkuara:

• Të ketë mbaruar bachelor-in
• Të ketë njohuri të mira të gjuhëz angleze
• Aftësi në përgatitjen e dokumentave dhe raporteve teknik
• Të jetë origjinal, me sens të lartë kreativiteti dhe vizualiteti
• Të jetë i kujdesshëm ndaj detajeve
• Të jetë fleksibël, entuziast dhe konfident
• Njohuri mbi paketën Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign) dhe CorelDRAW përbëjnë avantazh
• Njohuri në HTML dhe WordPress përbëjnë avantazh
• Nuk është e nevojshme eksperienca e mëparshme

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

• CV me foto
• Letër motivimi
• Diplomë dhe listë notash

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Programues

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Programues

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një programues të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Aftësitë e kërkuara:

– Të kenë mbaruar bachelorin
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
– Njohuri mesatare në programimin e orientuar nga objektet
– Njohuri mesatare në database
– Aftësi në përgatitjen e dokumentave teknike
– Njohuri fillestare HTML/CSS/JavaScript
– Nuk është e domosdoshme eksperienca e mëparshme
– Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
– Ndershmëri dhe integritet
– Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
– Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

– Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8
– Zotërojnë një nivel mesatar të gjuhës franceze
– Kanë kryer studimet në një nga degët : Informatikë, Informatikë Ekonomike ose profile të ngjashme.
– Njohuri të mira në Java, C++.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Jurist

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Jurist

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një jurist të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Aftësitë e kërkuara:

· Të ketë përfunduar arsimin e lartë, në Drejtësi
· Të njohë shumë mirë legjislacionin Shqiptar e veçanerisht të Drejtës Civile të Procedures Civile, Tregtare, Administrative, Kodit te Punes, Prokurimit Publik etj.
· Te kete njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
· Te kete njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike/Paketa Microsoft Office
· Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese
· Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
· Ndershmëri dhe integritet
· Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
· Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Detyrat dhe përgjegjësitë:

· Përfaqësimin e shoqërisë pranë institucioneve administrative dhe ndjekja e procedurave ligjore, ankimimeve dhe korrespondencës zyrtare me autoritetet shtetërore, për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë;
· Përgatitje e dokumentave të nevojshem të kompanisë për të marrë pjesë në procedurat e tenderimit;
· Harton kontrata dhe marreveshje të ndryshme që lidh kompania me klientët, furnitorët dhe punonjësit e saj;
· Menaxhon dhe ndjek proçedurat e prokurimit për kompaninë;
· Përfaqëson shoqërinë në çështje të ndryshme gjyqësore;
· Harton çdo akt tjeter të nevojshem që i kërkohet nga shoqëria;
· Arkivon dhe protokollon të gjithë dokumentacionin ligjor.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Specialist IT.

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një Specialist IT.

Aftësitë dhe njohuritë e kërkuara:

• Njohuri thelbësore IT në shumëllojshmëri pajisjesh dhe Sistemesh Operative.
• Administrim sistemi në ambjente Linux dhe zgjidhjen e taskeve te ndryshme si shell scripting, realizimi i cron jobs, analizimi i logeve, menaxhimi i përdoruesve dhe grupeve në Linux, konfigurimi i firewallit, menaxhimi i serviseve të emailit etj.
• Njohja e teknologjive web-based, duke përfshirë proxy servers, konfigurimi i certifikave SSL për sisteme operative në mjedise të ndryshme (IIS, Apache, Exchange Server etj).
• Instalimi dhe mbajtja e nivelit të sigurisë në infrastrukturën e zhvillimit duke përfshire Red Hat Linux, CentOS, Windows Server 2012, VMWare, Hyper V etj.
• Konfigurimi I RAM, CPU, particioneve sipas nevojës si në sisteme të bazuar në Linux ashtu edhe në Windows.
• Të kerkojë dhe të rekomandojë ide innovative, që lidhen me automatizimin e procedurave në administrimin e sistemeve.
• Aftësi për të konfiguruar, menaxhuar dhe për të zgjidhur problemet në lidhje me pajisjet e ndryshme hardware-ike.
• Njohuri shumë të mirë të gjuhës angleze.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

-CV me foto
-Letër motivimi
-Diplomë dhe listë notash

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të
skualifikohen automatikisht.
Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqipe.

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Webmaster

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Webmaster

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një webmaster të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

– Të menaxhojë, mirëmbajë dhe update-ojë përmbajtje dhe funksionalitete të website-ve duke përdorur CMS
– Të rrisë rangun e website-ve duke përdorur Google Analytics dhe mjete të tjera për të monitoruar problemet, çrregullimet dhe trendet.
– Të sigurojë perfomancë të cilësisë së lartë të siteve duke identifikuar dhe menaxhuar në mënyrë eficente problemet që mund të ngrihen.
– Të mirëmbajë sitet duke implementuar praktikat më të mira të optimizimit të faqeve
– Të punojë nga afër me programuesit e Soft & Solution për të garantuar saktësinë dhe ekzekutimin në kohën e duhur të strategjisë, dizajnit dhe dorëzimin e produktit përfundimtar.
– Të koordinojë migrimin e faqeve, hostimin dhe mirëmbajtjen.

Aftësitë e kërkuara:

– Të kenë mbaruar bachelorin
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
– Njohuri mesatare në programimin e orientuar nga objektet
– Njohuri mesatare në database
– Aftësi në përgatitjen e dokumentave teknike
– Njohuri mesatare HTML/CSS/JavaScript
– Nuk është e domosdoshme eksperienca e mëparshme
– Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
– Ndershmëri dhe integritet
– Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
– Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

– Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8
– Zotërojnë një nivel mesatar të gjuhës franceze
– Kanë kryer studimet në një nga degët : Informatikë, Informatikë Ekonomike ose profile të ngjashme
– Njohuri të mira në WordPress, PHP, HTML5, CSS3, Javascript

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.

Apliko Tani
 

Read More