Kërkohet të punësohet: Graphic Designer

Përshkrimi i punës:
Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një graphic designer të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues dhe me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
• Ideimi dhe krijimi i broshurave, logo-ve, video-ve dhe materialeve të ndryshme promocionale
• Zhvillimi i ndërfaqeve të software-ve të rinj, konceptimi i dizajnit dhe sugjerimi i përmirsimeve për software-t ekzistues
• Mirëmbajtja grafike e site-ve dhe software-ve të kompanisë
• Zhvillim/Propozim kompozime grafike që i përshtaten kërkesës së klientit
• Prezantim idesh dhe konceptesh të reja bordit menaxhues
• Realizim projektesh dhe detyra të caktuara grafike nga bordi menaxhues
• Bashkëpunim grafik dhe koordinim i përditshëm me kolegët
• Mbledhje dhe raportime me stafin mbi ecurinë dhe realizimin e projekteve sipas afateve të paracaktuara
• Respektimi i deadline-ve të përcaktuara dhe aftësi për të punuar nën presion

Aftësitë e kërkuara:

• Të ketë mbaruar bachelor-in
• Të ketë njohuri të mira të gjuhëz angleze
• Aftësi në përgatitjen e dokumentave dhe raporteve teknik
• Të jetë origjinal, me sens të lartë kreativiteti dhe vizualiteti
• Të jetë i kujdesshëm ndaj detajeve
• Të jetë fleksibël, entuziast dhe konfident
• Njohuri mbi paketën Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign) dhe CorelDRAW përbëjnë avantazh
• Njohuri në HTML dhe WordPress përbëjnë avantazh
• Nuk është e nevojshme eksperienca e mëparshme

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

• CV me foto
• Letër motivimi
• Diplomë dhe listë notash

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Programues

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një programues të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Aftësitë e kërkuara:

– Të kenë mbaruar bachelorin
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
– Njohuri mesatare në programimin e orientuar nga objektet
– Njohuri mesatare në database
– Aftësi në përgatitjen e dokumentave teknike
– Njohuri fillestare HTML/CSS/JavaScript
– Nuk është e domosdoshme eksperienca e mëparshme
– Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
– Ndershmëri dhe integritet
– Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
– Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

– Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8
– Zotërojnë një nivel mesatar të gjuhës franceze
– Kanë kryer studimet në një nga degët : Informatikë, Informatikë Ekonomike ose profile të ngjashme.
– Njohuri të mira në Java, C++.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Jurist

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një jurist të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Aftësitë e kërkuara:

· Të ketë përfunduar arsimin e lartë, në Drejtësi
· Të njohë shumë mirë legjislacionin Shqiptar e veçanerisht të Drejtës Civile të Procedures Civile, Tregtare, Administrative, Kodit te Punes, Prokurimit Publik etj.
· Te kete njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
· Te kete njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike/Paketa Microsoft Office
· Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese
· Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
· Ndershmëri dhe integritet
· Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
· Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Detyrat dhe përgjegjësitë:

· Përfaqësimin e shoqërisë pranë institucioneve administrative dhe ndjekja e procedurave ligjore, ankimimeve dhe korrespondencës zyrtare me autoritetet shtetërore, për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë;
· Përgatitje e dokumentave të nevojshem të kompanisë për të marrë pjesë në procedurat e tenderimit;
· Harton kontrata dhe marreveshje të ndryshme që lidh kompania me klientët, furnitorët dhe punonjësit e saj;
· Menaxhon dhe ndjek proçedurat e prokurimit për kompaninë;
· Përfaqëson shoqërinë në çështje të ndryshme gjyqësore;
· Harton çdo akt tjeter të nevojshem që i kërkohet nga shoqëria;
· Arkivon dhe protokollon të gjithë dokumentacionin ligjor.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

Apliko Tani
 

Read More

:Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Specialist IT.

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një Specialist IT.

Aftësitë dhe njohuritë e kërkuara:

• Njohuri thelbësore IT në shumëllojshmëri pajisjesh dhe Sistemesh Operative.
• Administrim sistemi në ambjente Linux dhe zgjidhjen e taskeve te ndryshme si shell scripting, realizimi i cron jobs, analizimi i logeve, menaxhimi i përdoruesve dhe grupeve në Linux, konfigurimi i firewallit, menaxhimi i serviseve të emailit etj.
• Njohja e teknologjive web-based, duke përfshirë proxy servers, konfigurimi i certifikave SSL për sisteme operative në mjedise të ndryshme (IIS, Apache, Exchange Server etj).
• Instalimi dhe mbajtja e nivelit të sigurisë në infrastrukturën e zhvillimit duke përfshire Red Hat Linux, CentOS, Windows Server 2012, VMWare, Hyper V etj.
• Konfigurimi I RAM, CPU, particioneve sipas nevojës si në sisteme të bazuar në Linux ashtu edhe në Windows.
• Të kerkojë dhe të rekomandojë ide innovative, që lidhen me automatizimin e procedurave në administrimin e sistemeve.
• Aftësi për të konfiguruar, menaxhuar dhe për të zgjidhur problemet në lidhje me pajisjet e ndryshme hardware-ike.
• Njohuri shumë të mirë të gjuhës angleze.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

-CV me foto
-Letër motivimi
-Diplomë dhe listë notash

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të
skualifikohen automatikisht.
Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqipe.

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Webmaster

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një webmaster të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

– Të menaxhojë, mirëmbajë dhe update-ojë përmbajtje dhe funksionalitete të website-ve duke përdorur CMS
– Të rrisë rangun e website-ve duke përdorur Google Analytics dhe mjete të tjera për të monitoruar problemet, çrregullimet dhe trendet.
– Të sigurojë perfomancë të cilësisë së lartë të siteve duke identifikuar dhe menaxhuar në mënyrë eficente problemet që mund të ngrihen.
– Të mirëmbajë sitet duke implementuar praktikat më të mira të optimizimit të faqeve
– Të punojë nga afër me programuesit e Soft & Solution për të garantuar saktësinë dhe ekzekutimin në kohën e duhur të strategjisë, dizajnit dhe dorëzimin e produktit përfundimtar.
– Të koordinojë migrimin e faqeve, hostimin dhe mirëmbajtjen.

Aftësitë e kërkuara:

– Të kenë mbaruar bachelorin
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
– Njohuri mesatare në programimin e orientuar nga objektet
– Njohuri mesatare në database
– Aftësi në përgatitjen e dokumentave teknike
– Njohuri mesatare HTML/CSS/JavaScript
– Nuk është e domosdoshme eksperienca e mëparshme
– Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
– Ndershmëri dhe integritet
– Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
– Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

– Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8
– Zotërojnë një nivel mesatar të gjuhës franceze
– Kanë kryer studimet në një nga degët : Informatikë, Informatikë Ekonomike ose profile të ngjashme
– Njohuri të mira në WordPress, PHP, HTML5, CSS3, Javascript

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.

Apliko Tani
 

Read More

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Recepsioniste

 

Detyrat kryesore:

– Pret, komunikon dhe regjistron vizitorët/klientët që janë te interesuar të hyjnë në mjediset e kompanisë.
– Mban të dhënat e kontaktit (emër, numër telefoni, adresë, adresë postare, email etj.) për firma/persona me të cilët kompania ka komunikim.
– Administron korrespondencën me anë të postës elektronike.
– Zbaton procedurën e hyrje/daljes në mjediset e kompanisë.
– Zbaton normat më të mira të komunikimit me personelin dhe vizitorët.
– Përmbush të gjitha kërkesat e administratës (blerjet e kancelarisë, kuzhinës dhe higjienës)
– Kontakton dhe menaxhon personat përgjegjës për mirëmbajtjen dhe performancën sa më të mirë të ambientit të zyrave.
– Të tjera në funksion të përmbushjes së detyrës

Kualifikimet / Kërkesat:

– Të ketë përfunduar arsimin e lartë
– Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze
– Njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh
– Njohje e mirë e paketës Microsoft Office
– Leje drejtimi automjeti
– Elokuent/e në të folur

Dokumentacioni i kërkuar për aplikimin:

– Curriculum Vitae
– Fotokopje e Diplomës dhe dëshmi të kualifikimeve të tjera
– Listë Notash
– Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka)
– Letër Interesi

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të
skualifikohen automatikisht.
Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqipe.

Apliko Tani
 

Read More
Soft Solution