Soft & Solution eshte kompania lider ne vend qe mundeson pajisjen me USB e-token të nevojshme per marrjen e nenshkrimit elektronik.

Per te aplikuar per nenshkrimin elektronik nevojitet:


-Formulari i aplikimit
-Kerkese zyrtare drejtuar AKSHI-t per pajisje me nenshkrim elektronik;
-Fotokopje e Kartes se identitetit (ID Card);
-Fotokopje e Licences (ne rastet kur aplikuesi eshte ekspert, inxhinier, projektues, etj);