Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një Product Manager të vetëmotivuar e bashkëpunues.

Aftësitë e kërkuara

– Eksperiencë e vërtetuar në pozicionin manaxher call center ose të ngjashëm
– Njohuri të mira në gjuhën italiane dhe angleze
– E domosdoshme eksperienca në pozicione që lidhen me shërbimin ndaj klientit
– Aftësi të mira në vlerësimin e matësve të performancës
– Aftësi të mira në përpilimin dhe zbatimin e procedurave që lidhen me raportimin dhe buxhetin
– Eksperiencë në llojet e analizave bazë financiare(efektivitet kosto, kontabilitet kosto etj)
– Aftësi të mira në përdorimin e e paketës MS Office si dhe programeve/pajisjeve që përdoren në call center
– Aftësi të larta në komunikim verbal dhe ndërpersonal
– Aftësi të larta organizative, udhëheqëse dhe në zgjidhjen e problemeve
– Pozitiv dhe i qetë
– Diplomë universitetit ose ekuivalente. Avantazh do të kenë ata që zotërojnë një shkallë të lartë arsimi.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip.