Kompania Soft&Solution kërkon të punësojë Menaxher për marrëdhëniet me publikun

 

Soft & Solution kërkon të punësojë një Menaxher për Marrëdhënie me Publikun për të zhvilluar dhe zbatuar Strategjinë tonë të Marketingut!

 

 

Përshkrimi i punës:
• Planifikimi, zhvillimi dhe implementimi i strategjisë PR;
• Menaxhimi i procesit të hulumtimit në media, individë dhe organizatat e tjera;
• Shkrimi dhe shpërndarja e njoftimeve për shtyp në mediat e synuara;
• Planifikimi i strategjive dhe fushatave të publicitetit;
• Organizimi i eventeve, duke përfshirë konferenca, ekspozita, pjesëmarrje në panaire etj;
• Menaxhimi dhe shkëmbimi i përmbajtjes me përdoruesit në faqet e mediave sociale si Twitter dhe Facebook;
• Krijimi dhe menaxhimi i broshurave, fletëpalosjeve, videove promovuese, fotografive, etj
• Analize e mbulimit të medias;
• Public speaker në intervista, konferenca dhe prezantime;

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip.

 

<p style=”text-align: center;”><a onclick=”openInNewTab(‘publicrelation’);” style=”cursor: pointer;”><strong>Apliko Tani</strong></a></p>

Kompania Soft & Solution ofron mundesi internshipi ne fushen e programimit


Kompania Soft & Solution ofron mundësi internshipi në fushën e Programimit

Aftësitë e kërkuara:

– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
– Njohuri mesatare në programimin e orientuar nga objektet
– Njohuri mesatare në database
– Aftësi në përgatitjen e dokumentave teknike
– Njohuri fillestare HTML/CSS/JavaScript
– Nuk është e domosdoshme eksperienca e mëparshme
– Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
– Ndershmëri dhe integritet
– Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
– Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

– Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8
– Zotërojnë një nivel mesatar të gjuhës franceze
– Kanë kryer studimet në një nga degët : Informatikë, Informatikë Ekonomike ose profile të ngjashme.
– Njohuri të mira në Java, C++.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.

 

Apliko Tani


Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Asistente Zyre


Soft & Solution është në kërkim të një Asistente Zyre, të vetë motivuar dhe bashkëpunuese.

Detyrat dhe përgjegjësitë:


• Menaxhon telefonatat e kompanisë dhe lloje të tjera të komunikimit
• Menaxhon Regjistrin e Protokollit
• Mirëpret klientët dhe vizitorët e kompanisë
• Ndihmon në organizimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave të kompanisë
• Organizon dhe koordinon udhëtime dhe evente të kompanisë, sipas nevojës
• Menaxhon inventarin e kompanisë

Aftësitë e kërkuara:

• Të ketë mbaruar bachelorin
• Njohuri shumë të mira të gjuhës shqipe dhe angleze
• Aftësi në përgatitjen e dokumenteve
• Njohuri mesatare të paketës Microsoft Office
• Të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
• Ndershmëri dhe integritet
• Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
• Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

• Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8 në Shkenca Sociale, Letërsi ose fusha të ngjashme
• Janë të pajisur me leje drejtimi të automjetit
• Kanë eksperiencë të mëparshme

 

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë një: Specialist Rrjetash


Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë një: Specialist Rrjetash

Përshkrimi i punës:

Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një specialist të ri rrjetash, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

· Modelon topologjine e rrjetit, konfigurimet e tij, politikat e aksesimit të paisjeve të rrjetit, akseset e ndryshme, etj.
· Teston dhe optimizon shërbimet e reja.
· Krijon dhe mirëmban dokumentacionin e rrjetit aktual.
· Planifikon në mënyrë proaktive kërkesat për shtesa dhe ndryshimet e domosdoshme të konfigurimeve dhe/ose paisjeve për t’ju përgjigjur në kohë kërkesave të kompanisë.
· Planifikon dhe këshillon ndryshimet e nevojshme në rrjetin fizik për të vendosur, përmiresuar nivelet e redundancës së rrjetit.
· Planifikon, kryen backup-et e nevojshme të sistemeve të rrjetit, sipas procedurave dhe metodave. Përmirëson në mënyrë të vazhdueshme këto procedura dhe metoda.
· Aplikon përditësimet e nevojshme të sistemeve operues të rrjeteve, patchet dhe ndryshimet e konfigurimeve.
· Konfigurime dhe zgjidhje problemesh (troubleshooting).

Aftësitë e kërkuara:

· Të kenë mbaruar bachelorin
· Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
· Njohuri mesatare në rrjeta
· Aftësi në përgatitjen e dokumentave teknike
· Njohuri mesatare të Microsoft Office ose Visio për dokumentim
· Të ketë minimumi 1 vit eksperiencë të mëparshme
· Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
· Ndershmëri dhe integritet
· Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
· Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

· Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8
· Zotërojnë një nivel mesatar të gjuhës franceze
· Kanë kryer studimet në një nga degët : Informatikë, Informatikë Ekonomike ose profile të ngjashme.
· Janë të pajisur me CCNA ose CCNP
· Janë të pajisur me leje drejtimi të automjetit

 

Apliko Tani
 


Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë një: Product Manager


Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një Product Manager të vetëmotivuar e bashkëpunues.

Aftësitë e kërkuara

– Eksperiencë e vërtetuar në pozicionin manaxher call center ose të ngjashëm
– Njohuri të mira në gjuhën italiane dhe angleze
– E domosdoshme eksperienca në pozicione që lidhen me shërbimin ndaj klientit
– Aftësi të mira në vlerësimin e matësve të performancës
– Aftësi të mira në përpilimin dhe zbatimin e procedurave që lidhen me raportimin dhe buxhetin
– Eksperiencë në llojet e analizave bazë financiare(efektivitet kosto, kontabilitet kosto etj)
– Aftësi të mira në përdorimin e e paketës MS Office si dhe programeve/pajisjeve që përdoren në call center
– Aftësi të larta në komunikim verbal dhe ndërpersonal
– Aftësi të larta organizative, udhëheqëse dhe në zgjidhjen e problemeve
– Pozitiv dhe i qetë
– Diplomë universitetit ose ekuivalente. Avantazh do të kenë ata që zotërojnë një shkallë të lartë arsimi.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip.

 

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë një: Programues Senior


Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë një: Programues Senior


Programuesi është përgjegjës për: dizenjimin, zhvillimin, testimin dhe dokumentimin e projekteve informatike. Programuesi do të përfshihet në procesin e dizenjimit teknik dhe do të kompletojë vlerësimet dhe planet e punës për hartimin, zhvillimin, zbatimin dhe nisjen e detyrave. Programuesi gjithashtu do të komunikojë me ekipet e duhura për të siguruar që detyrat janë dorëzuar me cilësinë më të lartë dhe në përputhje me standardet. Programuesi përpiqet të përmirësojë vazhdimisht proceset dhe praktikat e shpërndarjes së software-it. Ai është model dhe perfaqëson vlerat thelbësore të kompanisë.

Detyrat kryesore:

– Aplikimi i standardeve dhe praktikave më të mira në fushën e zhvillimit të aplikacioneve. Punon për të përmirësuar vazhdimisht proceset dhe praktikat e ofrimit të softuerit.
– Zhvillimi i specifikimeve të programimit. dizenjimit, kodimit dhe testimit të aplikacionit duke përdorur praktikat më të mira të Software Development LifeCycle (SDLC).
– Vlerësime të plota dhe zhvillimi i planeve të punës në mënyrë të pavarur si të përshtatshme për projektimin, zhvillimin, zbatimin dhe përfundimin e detyrave.
– Krijimi i dokumentacionit teknik dhe sigurimi që ky dokumentacion të mbetet i azhornuar në të gjitha fazat e SDLC.
– Komunikimi i vazhdueshëm me ekipet e duhura për të siguruar që detyrat të menaxhohen në mënyrë të përshtatshme dhe të jenë të cilësisë së lartë.

Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

– Diplomë Master në një nga degët: Informatikë, Inxhinieri kompjuterike ose të ngjashme.
– Eksperiencë pune si programues mbi 2 vite.
– Njohuri të mëparshme në të paktën në dy nga gjuhët në vijim: Java, C, C #, C + + dhe gjuhët kryesore për zhvillimin e web-it (HTML5, Ajax, Jquery, Javascript, Angular, PHP, JSP, Bootstrap, NodeJS)
– Njohuri të avancuar të bazës së të dhënave: SQL, Oracle
– Aftësi për të punuar në ekip.
– Aftësi të mira analitike dhe organizative
– Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze.

 

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Recepsioniste


Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Recepsioniste

Detyrat kryesore:

– Pret, komunikon dhe regjistron vizitorët/klientët që janë te interesuar të hyjnë në mjediset e kompanisë.
– Mban të dhënat e kontaktit (emër, numër telefoni, adresë, adresë postare, email etj.) për firma/persona me të cilët kompania ka komunikim.
– Administron korrespondencën me anë të postës elektronike.
– Zbaton procedurën e hyrje/daljes në mjediset e kompanisë.
– Zbaton normat më të mira të komunikimit me personelin dhe vizitorët.
– Përmbush të gjitha kërkesat e administratës (blerjet e kancelarisë, kuzhinës dhe higjienës)
– Kontakton dhe menaxhon personat përgjegjës për mirëmbajtjen dhe performancën sa më të mirë të ambientit të zyrave.
– Të tjera në funksion të përmbushjes së detyrës

Kualifikimet / Kërkesat:

– Të ketë përfunduar arsimin e lartë
– Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze
– Njohja e gjuhëve të tjera përbën avantazh
– Njohje e mirë e paketës Microsoft Office
– Leje drejtimi automjeti
– Elokuent/e në të folur

Dokumentacioni i kërkuar për aplikimin:

– Curriculum Vitae
– Fotokopje e Diplomës dhe dëshmi të kualifikimeve të tjera
– Listë Notash
– Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka)
– Letër Interesi

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të
skualifikohen automatikisht.
Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqipe.

 

Apliko Tani
 


Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Webmaster


Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Webmaster


Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një webmaster të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

– Të menaxhojë, mirëmbajë dhe update-ojë përmbajtje dhe funksionalitete të website-ve duke përdorur CMS
– Të rrisë rangun e website-ve duke përdorur Google Analytics dhe mjete të tjera për të monitoruar problemet, çrregullimet dhe trendet.
– Të sigurojë perfomancë të cilësisë së lartë të siteve duke identifikuar dhe menaxhuar në mënyrë eficente problemet që mund të ngrihen.
– Të mirëmbajë sitet duke implementuar praktikat më të mira të optimizimit të faqeve
– Të punojë nga afër me programuesit e Soft & Solution për të garantuar saktësinë dhe ekzekutimin në kohën e duhur të strategjisë, dizajnit dhe dorëzimin e produktit përfundimtar.
– Të koordinojë migrimin e faqeve, hostimin dhe mirëmbajtjen.

Aftësitë e kërkuara:

– Të kenë mbaruar bachelorin
– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
– Njohuri mesatare në programimin e orientuar nga objektet
– Njohuri mesatare në database
– Aftësi në përgatitjen e dokumentave teknike
– Njohuri mesatare HTML/CSS/JavaScript
– Nuk është e domosdoshme eksperienca e mëparshme
– Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
– Ndershmëri dhe integritet
– Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
– Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Avantazh do të kenë aplikantët që:

– Kanë mbaruar studimet me mesatare mbi 8
– Zotërojnë një nivel mesatar të gjuhës franceze
– Kanë kryer studimet në një nga degët : Informatikë, Informatikë Ekonomike ose profile të ngjashme
– Njohuri të mira në WordPress, PHP, HTML5, CSS3, Javascript

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

*Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqip

Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të skualifikohen automatikisht.

 

Apliko Tani


Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Specialist IT.


Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një Specialist IT.

Aftësitë dhe njohuritë e kërkuara:

– Njohuri thelbësore IT në shumëllojshmëri pajisjesh dhe Sistemesh Operative.
– Administrim sistemi në ambjente Linux dhe zgjidhjen e taskeve te ndryshme si shell scripting, realizimi i cron jobs, analizimi i logeve, menaxhimi i përdoruesve dhe grupeve në Linux, konfigurimi i firewallit, menaxhimi i serviseve të emailit etj.
– Njohja e teknologjive web-based, duke përfshirë proxy servers, konfigurimi i certifikave SSL për sisteme operative në mjedise të ndryshme (IIS, Apache, Exchange Server etj).
– Instalimi dhe mbajtja e nivelit të sigurisë në infrastrukturën e zhvillimit duke përfshire Red Hat Linux, CentOS, Windows Server 2012, VMWare, Hyper V etj.
– Konfigurimi I RAM, CPU, particioneve sipas nevojës si në sisteme të bazuar në Linux ashtu edhe në Windows.
– Të kerkojë dhe të rekomandojë ide innovative, që lidhen me automatizimin e procedurave në administrimin e sistemeve.
– Aftësi për të konfiguruar, menaxhuar dhe për të zgjidhur problemet në lidhje me pajisjet e ndryshme hardware-ike.
– Njohuri shumë të mirë të gjuhës angleze.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

– Aplikimet të cilat kanë mungesë të ndonjërit prej dokumentave të mësipërm do të
– skualifikohen automatikisht.
– Dokumentat duhet të jenë në gjuhën shqipe.

 

Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Jurist


Kompania Soft & Solution kërkon të punësojë: Jurist


Soft & Solution kërkon të zgjerojë stafin me një jurist të ri, të vetë motivuar, bashkëpunues, me vullnet për të marrë njohuri të reja.

Aftësitë e kërkuara:

– Të ketë përfunduar arsimin e lartë, në Drejtësi
– Të njohë shumë mirë legjislacionin Shqiptar e veçanerisht të Drejtës Civile të Procedures Civile, Tregtare, Administrative, Kodit te Punes, Prokurimit Publik etj.
– Te kete njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
– Te kete njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike/Paketa Microsoft Office
– Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese
– Të jenë të komunikueshëm, metodikë dhe të organizuar
– Ndershmëri dhe integritet
– Shumë të besueshëm, etikë dhe diskretë
– Aftësi të mira organizative dhe pune në grup

Detyrat dhe përgjegjësitë:

– Përfaqësimin e shoqërisë pranë institucioneve administrative dhe ndjekja e procedurave ligjore, ankimimeve dhe korrespondencës zyrtare me autoritetet shtetërore, për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë;
– Përgatitje e dokumentave të nevojshem të kompanisë për të marrë pjesë në procedurat e tenderimit;
– Harton kontrata dhe marreveshje të ndryshme që lidh kompania me klientët, furnitorët dhe punonjësit e saj;
– Menaxhon dhe ndjek proçedurat e prokurimit për kompaninë;
– Përfaqëson shoqërinë në çështje të ndryshme gjyqësore;
– Harton çdo akt tjeter të nevojshem që i kërkohet nga shoqëria;
– Arkivon dhe protokollon të gjithë dokumentacionin ligjor.

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto
– Letër motivimi
– Diplomë dhe listë notash

 

Apliko Tani