Mirëmbajtje

Ne besojme qe mirembajtja dhe suporti profesional eshte menyra e duhur per te siguruar permiresime te vazhdueshme dhe optimizimin e aplikacioneve software. Kjo nuk perfshin vetem njesi dhe module te caktuara, por siguron qe e gjithe infrastruktura IT te jete kosto-efektive  dhe te funksionoje pa problem.

Ne ofrojme:

Suport software

Ekipi yne i mirembajtjes do ju ndihmoje me problemet qe keni ne aplikacionet software pavaresisht kompleksitetit te tyre, duke filluar qe nga rregullimet te vogla ne kod dhe deri te auditi i sigurise dhe zgjerimi i metejshem i aplikacionit.

Sherbimet e mirembajtjes per aplikacionet software kategorizohen ne 3 nivele:

  • Monitorim i sjelljes se perdoruesve dhe rregullimi i problemeve standarde te kodit.

  • Administrim i serverit, support i mjedisit IT, monitorim proaktiv i sistemit etj.

  • Rregullim i problemeve te nderlikuara ne kodin burim, optimizim i kodit burim, shtim i funksionaliteteve te reja etj.

Mirembajtje e aplikacioneve

Sherbimet e mirembajtjes se aplikacioneve perfshijne:

Sherbime konsulence

Zgjedhja e infrastruktures se duhur dhe opsione hostimi, eleminimi i problemeve me skalabilitetin etj.

Implementimi i aplikacionit

Pergatitja e ambjentit te instalimit, krijimi i proceseve te monitorimit etj

Kontroll i vazhdueshem i aplikacionit

Audit i sigurise, menaxhim i serverit, backup te aplikacioneve, update i OS, kontroll i licencave, kontroll i performances se burimeve etj.

Menaxhim i incidenteve

Shpejtesi reagimi ndaj incidenteve, ringritje te sistemeve etj.

Suport sipas kerkesave te vecanta

Migrimi ne nje host te ri, optimizim i sistemeve IT etj.

Monitorim dhe Audit

Soft & Solution ofron monitorim 24/7 te aplikacioneve tuaj, pajisjeve hardware dhe performances, per te siguruar qe sistemet tuaja te jene “up and running”.

Ekipi i suportit njoftohet automatikisht ne rast se konstatohet nje problem ne serverin apo aplikacionin tuaj, arrihet maksimumi i kapacitetit te memorjes, procesorit etj.