Soft & Solution

Domain

Hostoni Domainin Tuaj me Soft & Solution.

Soft & Solution ofron per klientet e interesuar sherbimin e regjistrimit te Domain Name, Hostimit, per te gjitha domain-et nën: .al, .com.al, .edu.al, .net.al, .org.al.

Tarifa për Regjistrim Domain: 15 EUR/Vit

 SOFT & SOLUTION është i regjistruar pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe që zbaton detyrimet dhe përcaktimet që rrjedhin nga Ligji Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar.  

1. Përpara kërkimit dhe regjistrimit të një domain “.al” duhet të bëni kërkim në faqen web të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Intelektuale (DPPI) në mënyrë që emri i domainit që kërkoni, të mos jetë markë/patentë/dizenjo industriale e regjistruar nga kjo drejtori. Emrat e markave, patentave dhe dizenjove industriale të miratuara nga institucioni përkatës, të cilat përkojnë saktësisht me emër domaini nën “.al”, përbëjnë emra të rezervuar për poseduesit e markës/patentës/dizenjos industriale të regjistruar.

2. Rregullore e AKEP për regjistrimin dhe administrimin e emrave të domaineve .al dhe nëndomaineve.

3. Lista e emrave të ndaluar.  

4. Lista e emrave te rezervuar.